WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na bezawaryjne działanie zakupionego grzejnika przez okres 6 lat dla
grzejników malowanych i wykonanych ze stali nierdzewnej oraz 3 lat dla grzejników w pokryciu
chromem galwanicznym, licząc od daty zakupu przez klienta końcowego.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełnionej
Karty Gwarancyjnej.

3. Gwarancja dotyczy:
a. szczelności grzejnika,
b. powierzchni lakierowanych,
c. akcesoriów, w które grzejnik jest wyposażony fabrycznie.

4. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń, powstałych w skutek :
a. użycia grzejnika niezgodne z jego przeznaczeniem,
b. niezastosowania się do instrukcji montażowej i eksploatacyjnej dołączonej do grzejnika, a w
szczególności: składowania grzejników na wolnym powietrzu, lub w nieprzystosowanych
do magazynowania pomieszczeniach ( np. pomieszczenia o podwyższonej wilgotności ),
c. uszkodzeń mechanicznych, za wyjątkiem wad ukrytych, stwierdzonych po
rozpakowaniu nieuszkodzonego opakowania,
d. uszkodzeń spowodowanych użyciem niewłaściwych chemicznych środków czyszczących,
e. uszkodzeń powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych, takich jak: powódź, pożar,
wichura itp.,
f. instalowania grzejnika w instalacjach grzewczych otwartych, w systemach
przepływowych wody użytkowej, oraz w systemach opróżnianych z czynnika
grzewczego częściej, niż wynika to z niezbędnych wymogów eksploatacyjnych.
g. naprawy dokonanej przez osoby nieuprawnione,
h. zasilanie grzejnika czynnikiem grzewczym o ciśnieniu roboczym wyższym
niż podane przez producenta w instrukcji użytkowania lub dokumentacji technicznej,
i. zastosowanie do napełnienia grzejnika i układu grzewczego czynnika grzewczego niezgodnego z
PN-93/C-04607.

5. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest dostarczenie do punktu, w którym grzejnik
został zakupiony, lub bezpośrednio do producenta, zapakowanego w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniem zewnętrznym wadliwego grzejnika.
W przypadku braku możliwości zdemontowania grzejnika, należy dokonać zgłoszenia
pisemnie lub E-mailem ( wskazana dokumentacja fotograficzna).

6. Producent zobowiązuje się do powiadomienia o uznaniu, lub nie uznania reklamacji
w terminie do 14 dni roboczych.

7. W wypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia grzejnika
naprawionego, lub nowego, w nie przekraczającym terminie 14 dni roboczych, liczonego od daty
podjęcia decyzji o uznaniu reklamacji, do punktu, w którym grzejnik został zakupiony lub do klienta
reklamującego grzejnik.

KUPUJĄC ZAWÓR LUXRAD PRZEDŁUŻASZ GWARANCJĘ GRZEJNIKA O DWA LATA

W przypadku zakupienia zaworu LUXRAD wraz z grzejnikiem lub w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty
zakupu grzejnika gwarancja na zakupiony grzejnik wynosi 8 lat. Warunkiem jest zachowanie dowodu zakupu
zaworów LUXRAD w celu okazania w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Grzejniki LUXRAD - 2014 / 2024